Sunday, June 22, 2008

اوباما و مسلمانان آمريكا

در ايميل مرحتمي مرقوم داشته ايد:

Concerning the support for Obama. Are Muslims using a different standard by supporting
him? He is born to a Muslim father, but says he is Christian.What is the normal punishment for such a person? Or may be it is time to revise the rules!
اگر منظورتان اين است: « كه چون” اُباما “ پدرش مسلمان بوده و خودش مسيحي شده ، بنابراين با قوانين جاري اسلامي ”مرتد“ است و نه تنها نبايد مسلمانان از او حمايت كنند؛ بلكه بايد او را بكشند. يا موقع آن است كه قانون جزاي ”مرتد“ را تجديد نظر نمايند، تا براي حمايتشان از او مانعي دركار نباشد.» حق با شماست و آفرين بر اين استدلال منطقي و ارائة راه حل عقلاني و مشروع.
و امّا همانطور كه مي دانيد نه تنها اين قانون بلكه اكثر قوانين اسلامي جاري و ساري در بين مسلمانان - اين طور كه مي گويند - مبتني بر سنت يعني احاديثي كه از قول پيامبر عنوان و يا رواياتي كه از قول امامان اخذ شده است، مي باشد كه بايد با وسواس هرچه بيشتر الهي بودنشان به معني واقعي كلمه امتحان شود. چگونه؟ قرآن به ما مي گويد كه پيامبر دو مُميّزه را به مسلمانان تعليم داده است:
” همچنان كه پيامبري از خود شما را برشما فرستاديم تا آيات ما را برايتان بخواند و شما را پاكيزه گرداند و كتاب و حكمت آموزد و آنچه را كه نمي دانستيد ياد دهد. “ البقره (2):151
بنابراين چوب ميزانة‌ مسلمانان براي تشخيص اينكه فلان قانون اسلامي واقعاً دستور الهي و لازم الاجراء است يا بايد بر اصالتش شك كرد،‌ تطبيق آن قانون ابتدا با ” كتاب“ (قرآن) است اگر موافق با قرآن باشد مورد قبول و اگر مغاير با آيات قرآن باشد مردود و بي اعتبار است. و اگر احياناً قانوني به عنوان دستور الهي يا سنت پيامبر ارائه شود كه نه با آيات قرآن مغايرتي دارد و نه موافقتي. در اينجا بايد آنرا با ”حكمت“ (كاربرد عقل و استدلال منطقي) يعني دومين ابزار مميزة بين صحيح و غلط كه به مسلمانان تعليم داده شده، سنجيد و اگر از امتحان بيرون نيامد، آنرا كنار گذاشت.
تمام قوانيني كه بنام شريعت اسلامي جاري است و عقل خداداد انسانها قبولشان ندارد؛ معمولاً از احاديث و رواياتي كه اصالتشان محرز نيست گرفته شده كه مطلقاً مبناي قرآني ندارند. و حتي بعضي از آنها نه تنها مغاير با عقل هستند كه با نص صريح قرآن نيز در تباين قرار دارند. چنين قوانيني نمي توانند حقيقتاً الهي وصحيح باشند. چرا؟ چون محال است كه پيامبر چيزي خلاف قرآن گفته يا عمل كرده يا تأييد نموده باشد، بنابر اين براحتي ميتوان گفت كه اين قبيل قوانين از احاديث ساختگي برگرفته شده و بايد بكلي حذف شوند. وضع مُرتد و كيفري كه برايش اعلام شده، از موارد بارز اين مقوله است.
با توجه به اين حقيقت كه قرآن كلام خداست و در تمام دنيا هرجا كه باشد يكسان است و خداوند هم فرموده:
” ما قرآن را خود نازل كرده ايم و خود نگهبانش هستيم“ الحجر(15): 9
و با پيدا شدن شبكة رياضي درآن كه عالي ترين ابزار دلائل منطقي است اصالت و دست نخوردگي قرآن از نظر علمي هم ثابت شده مي توانيم ادعا كنيم كه تنها قرآن است كه بايد چوب ميزانة مورد وثوق مسلمانان از نظر اطمينان كامل به اصالت دستورات الهي قرار گيرد. و با توجه به اينكه قرآن كامل و روشن است، براي بيرون كشيدن قوانين اجتماعي، احتياجي به استفاده از احاديث منتسب به پيامبر و روايات منتسب به امامان كه در اصالتشان بحثهاي زيادي مطرح است، نمي باشد كه مشكل ساز گردد. حال با استفاده از قرآن به ببينيم تكليف مسلمانان ساكن آمريكا با اُباما چيست؟

1 – در قبول دين اجبار كه هيچ، حتي كراهتي هم نبايد باشد. در اين مورد قرآن مي فرمايد:
” در دين هيچ اكراهي نيست. هدايت از گمراهي مشخص شده است . . . . . . . .“ البقره (2): 256
2 – كوركورانه قبول دين پدري مورد تأييد خداوند نمي باشد. هر فردي مسؤل است كه بعد از تحقيق و درك صحيح از دين آن را قبول و يا رد نمايد. در اين مورد مي فرمايد:
” چون به ايشان گفته شود كه از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد. گويند: نه، ما به همان راهي مي رويم كه پدرانمان مي رفتند. حتي اگر پدرانشان چيزي نمي دانستند و گمراه بودند؟“ البقره (2): 170
3 – اگر كسي مسلمان شود و بعد كافر شود و به اصطلاح مُرتد گردد، مجازاتش اعدام نيست. در اين مورد مي فرمايد:
” هر آينه خداوند آنان را كه ايمان آوردند ، سپس كافر شدند؛ و باز ايمان آوردند، سپس كافر شدند، و به كفر خويش افزودند، نخواهد آمرزيد و براه راست هدايت نخواهد كرد.“ النساء (4): 137
همان طور كه ملاحظه مي كنيد اُباما به علت اينكه پدرش مسلمان بوده است از نظر قرآن بطور اتوماتيك مسلمان نيست و بايد خودش با فهم كامل از دين آنرا قبول يا رد نمايد.
اگر فرض كنيم كه اُباما بعد از تحقيق كافي و قبول كردن مسلمان شده ولي بعداً به هر علتي از اسلام كنار رفته و مسيحي شده يا مطلقاً بي دين مانده، بنام مرتد بودن كيفرش از نظر الهي اعدام نيست بلكه فقط مورد آمرزش و هدايت خداوند قرار نمي گيرد. يعني كه كسي غير از خدا نمي تواند حتي او را مورد سؤال قرار دهد تا چه رسد به اين كه بخواهد به اصطلاح او را بخاطر مرتد شدن مجازات كند.
كساني كه علاقه دارند توضيحات زيادتري در مورد حديث و قرآن و حكمت و ارتباطشان به زندگي مسلمانان داشته باشند مي توانند به مقالات زير مراجعه نمايند:
1 – چرا از قرن پنجم تا كنون چراغ علم در جهان اسلام خاموش شده ؟ دربلاگ aliizadi.blogspot.com
2 – كتاب و حكمت در سايت naturalislam.com
3 – قرآن و حديث در سايت naturalislam.com
3 comments:

hv said...

from: rahimian.mg@gmail.com
I didnt find your contact
Dear Dr. Izadi

It is very unfortunate that I have lost contact with you in recent years. I have been trying your last home number in shahrak-e Gharb, but in vain. I don’t know if you have bee traveling to Tehran in the past few years or not? Anyhow, I am always keen to see you and discuss so many things of common interest.

Recently a devout Muslim called me and asked why I am not printing some of your new stuff on “Ijaze adadi Quran” along my books? I replied: “unfortunately I have last contact with Dr. Izadi in recent years”!

I hope this mail finds you in good health and spirit and I hear from you soon. I have many things to inform you about.

Regards
A. Gavahi

Anonymous said...

سلام
من و شما دو ویژگی مشترک داریم.
1- فامیل ایزدی.
2- تحصیل در رشته ی کشاورزی.
یک سؤال داشتم:
1- با توجّه به نام علی محمد و تولّدتان در شهر شیراز آیا در زمینه
ی دیانت بهایی تحقیقی کرده اید؟
در صورتی که پاسخ مثبت است اگر امکان داشت نتایج تفکرتان را در وبلاگ یا سایتتان قرار دهید تا من هم مطالعه کنم.
دوستتان دارم

amir said...

hi !
thank s